Artikel 1 – De overeenkomst

1.1) De overeenkomst komt tot stand door het inschrijven voor modules/lessen via de website

1.2) Deelname aan de opleiding/lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

1.4) Deelname aan één van de cursussen/lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Mandahasa Yoga Opleidingen
Haven 2B 2161 HK LISSE
Telefoon: +31 (0)6-51095333
E-mailadres: marjan@gezondheidscentrumlisse.nl
KvK-nummer: 28076171

Artikel 3 – Betaling

3.1) De deelnemer dient het verschuldigde cursus/lesgeld voor het begin van de /cursusles te voldoen.

3.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Mandahasa Yoga Opleidingen het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

3.3) Restitutie van het cursus/lesgeld is niet mogelijk.

3.4) De tarieven zijn gebaseerd op de afgenomen modules.

Artikel 4 – Uitsluiting

4.1) Mandahasa Yoga Opleidingen heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een cursus/les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 5 – Gemiste lessen

5.1) Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald. Je dient zelf naar eer en geweten hierop toe te zien. 5.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

5.3) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Mandahasa Yoga Opleidingen zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.

5.4) Bij het niet op tijd afmelden van de cursus/les vervalt je recht op inhalen.

Artikel 6 – Wijzigingen

6.1) Mandahasa Yoga Opleidingen behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data ten allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1) Mandahasa Yoga Opleidingen verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2) Mandahasa Yoga Opleidingen is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na cursus/les.

Artikel 8 – Toepasselijkheid en geschillen

8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Mandahasa Yoga Opleidingen betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

Artikel 9 – Opzegtermijn

9.1) Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Er kan geen restitutie van het cursus/lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per email of post, waarna je een bevestiging van ons ontvangt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel contact op met Mandahasa Yoga Opleidingen.

9.2) Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste cursussen/lessen in te halen.